ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊຂອງ ກົມທະບຽນແລະຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ (ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ)

 

 

 ທ່ານສາມາດນໍາໃຊ້ເວັບໄຊ້ ດັ່ງນີ້:

  • ດາວໂຫຼດກົດໝາຍ, ນິຕິກຳ ແລະ ແບບຟອມແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ
  • ຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນ ແລະ ສະຖິຕິ ວິສາຫະກິດ
  • ຊອກສຳນັກງານແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ຢູ່ ສປປ ລາວ
  • ການເຄື່ອນໄຫວອື່ນໆ
  • ໂທລະສັບ 021 412011, ແຟັກ 021 453865
  • WhatsApp 8562096638135