ກົດໜາຍ

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍວິສາຫະກິດ

ນິຕິກຳ

ດຳລັດສະຫະກອນ

ການແກ້ໄຂຊາວຕ່າງປະເທດ

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດສະຫງວນໄວ້ສຳລັບພົນລະເມືອງລາວ (1328/ອຄ.ທຄວ)

ບັນຊີປະເພດທຸລະກິດເກືອດຫ້າມ (1592/ອຄ.ທຄວ)

ທຶນຈົດທະບຽນຂອງຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

ການຂຶ້ນທະບຽນໃຫ້ນັກລົງທຶນເກົາຫລີ

ບັນຊີຄວບຄຸມຂະແໜງໂຍທາທິການ

ການໂຈະການດຳເນີນທຸລະກິດ

ທຸລະກິດທີ່ບໍ່ຕ້ອງຂຶ້ນທະບຽນ

ການໃສ່ຊື່ວິສາຫະກິດ

ການຕິດຕາມວິສາຫະກິດ

ການຂຶ້ນທະບຽນທຸລະກິດທີ່ປຶກສາ

ໃຫ້ທຸລະກິດທີ່ປຶກສາມາຂຶ້ນທະບຽນໃໝ່

ອັດຕາສ່ວນທຶນຂອງຄົນຕ່າງປະເທດ

ການສ້າງຕັ້ງສາຂາວິສາຫະກິດ

ຍົກເລີກການກຳນົດທືນຈົດທະບຽນຕ່ຳສຸດ ສຳຫຼັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ

ກວດກາຄືນສຳເນົາເອກະສານຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ກົມໄດ້ສົ່ງໃຫ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ