01 ແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຕາມການສະເໜີຂອງສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 704 ຈທວ ລົງວັນທີ່ 24ທັນວາ2023

02 ແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຕາມການສະເໜີຂອງສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 702 ຈທວ ລົງວັນທີ່ 24ທັນວາ2023

03 ແຈ້ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາພົວພັນ ແລະ ເຂົ້າໄປແຈ້ງ-ມອບອາກອນຕາມລະບຽບການ ສະບັບເລກທີ 1603/ພອຄນວ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2023

04 ແຈ້ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ຂອງຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາພົວພັນ ແລະ ເຂົ້າໄປແຈ້ງ-ມອບອາກອນຕາມກົດໝາຍ ສະບັບເລກທີ 1498/ພອຄນວ.ທຄວ, ລົງວັນທີ 13 ກັນຍາ2023

05 ແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວຕໍ່ ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດ ທີ່ບໍ່ໄດ້ມີການແຈ້ງມອບອາກອນຢູ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເລກທີ 363/ຈທວ, ລົງວັນທີ 29 ພະຈິກ 2022

06 ແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ ຕໍ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍວິສາຫະກິດທີ່ໄດ້ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມາພົວພັນນຳຂະແໜງສວຍສາອາກອນ ສະບັບ ເລກທີ 76/ຈທວ.ກທຄວ ລົງວັນທີ 18ມີນາ2021

07 ແຈ້ງການ ໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ

08 ແຈ້ງການ ໂຈະວິສາຫະກິດຊົ່ວຄາວ ສະບັບເລກທີ 062/ຈທວ ກທຄວ, ລົງວັນທີ 10 ກຸມພາ 2020

09 ໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ

10 ໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວ