01 ແຈ້ງການ ລົບລ້າງໃບທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງ ບໍລິສັດ ລາວ-ຢຸນນານຜູໝິງ ການລົງທຶນພະລັງງານ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ສະບັບເລກທີ 196/ຈທວ, ລົງວັນທີ 22 ເມສາ 2024

02 ແຈ້ງການ ການນຳໃຊ້ ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບປັບປຸງໃໝ່ ແລະ ແບບພິມໃໝ່ ກ່ຽວກັບວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 0151/ກທວ ລົງວັນທີ 08 ເມສາ2024

03 ແຈ້ງການ ຢຸດເຊົາການສົ່ງສຳນວນຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃຫ້ຂະແໜງສ່ວຍສາອາກ ສະບັບເລກທີ 1757/ກທຄວ, ລົງວັນທີ 13 ຕຸລາ2023

04 ໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດ ຕໍ່ວິສາຫະກິດທີ່ຖືກຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດແລກປ່ຽນເງີນຕາຈຳນວນ 173 ຫົວໜ່ວຍ ເລກທີ 372/ຈທວ, ລົງວັນທີ 08 ທັນວາ 2022

05 ການຮັບຮອງຈົດທະບຽນເລກປະຈຳຕົວຜູ້ເສຍອາກອນ ເຂົ້າໃນລະບົບ TAXRIS ແລະ ການເຂົ້າລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ສະບັບເລກທີ 1004/ກທຄວ, ລົງວັນທີ 19 ພະຈິກ2021.

06 ບົດບັນທຶກການຕົກລົງກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ.

07 ແຈ້ງການຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການໃໝ່ ຂອງຂະແໜງການອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ.

08 ແຈ້ງການປ່ຽນຊື່ເວັບໄຊ www.ned.gov.la ມາເປັນ www.ned.moic.gov.la ສະບັບເລກທີ 1172/ຫອຄ, ລົງວັນທີ 02 ສິງຫາ2021

09 ແຈ້ງການ ໃຫ້ນຳເອົາໃບຢັ້ງຢືນການນຳເຂົ້າທຶນສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຕ່າງປະເທດ 100% ຫຼືຕ່າງປະເທດຮ່ວມທຶນກັບຄົນລາວ ແລະ ຫຼັກຖານການຮ່ວມຫຸ້ນສຳລັບຜູ້ລົງທຶນຄົນລາວ ມາແຈ້ງ ຕໍ່ພະແນກ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

10 ແຈ້ງການ ການປັບປຸງໂລໂກຂອງຂະແໜງທະບຽນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງວິສາຫະກິດ ສະບັບ ເລກທີ 1172/ກທຄວ. ສລ, ລົງວັນທີ 22 ທັນວາ 2020

11 ແຈ້ງການ ວິທີການຍ້າຍຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ອອກຈາກຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດໄປໄວ້ຢູ່ໃນບັນຊີວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ມີຕົວຕົນ (AEL)

12 ແຈ້ງຍົກເລີກການ ຍ້າຍຊື່ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດອອກຈາກຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດໄປໄວ້ ໃນບັນຊີທຸລະກິດທີບໍ່ມີຕົວຕົນ (AEL) ສະບັບເລກທີ 084/ຈທວ.ກທຄວ

13 ຍ້າຍຊື່ ແລະ ຂໍ້ມູນທັງໝົດຂອງວິສາຫະກິດອອກຈາກຖານຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດແຫ່ງຊາດໄປໄວ້ຢູ່ໃນບັນຊີທຸລະກິດທີບໍ່ມີຕົວຕົນ (AEL) ສະບັບເລກທີ 012/ຈທວ.ກທຄວ

14 ລົບ​ລາງ​ແຈງ​ການ ​ເລກທີ 1964/ຫອຄ, ລົງ​ວັນ​ທີ 28 ສິງຫາ 2017, ເລື່ອງ: ໂຈະຊົ່ວຄາວກ່ຽວກັບ ການຮັບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນກິດຈະການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາຕ່າງໆ ສະບັບເລກທີ 1810/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 26 ສິງຫາ 2019

15 ແຈ້ງການ ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະວິໄຈ້ຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດກັບຂໍ້ມູນສວຍສາອາກອນ ແລະ ຂຶ້ນບັນຊີວິສາຫະກິດທີ່ບໍ່ເຄື່ອນໄຫວ ສະບັບເລກທີ 1365/ຫອຄ.​ລົງວັນທີ 29 ມິຖຸນາ 2017

16 ແຈ້ງການ ເຖີງເຈົ້າໜ້າທີທະບຽນວິສາຫະກິດ ໃນຂອບເຂດທົວປະເທດໃຫ້ໄຈ້ຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດຜ່ານມາຄືນໃໝ່ ສະບັບເລກທີ 0769/ກທຄວ, ລົງວັນທີ 02 ມີຖຸນາ 2017

17 ແຈ້ງການ ການຍົກເລີກ ໃບສະເໜີຈອງຊື່ວິສາຫະກິດ ແລະ ໃບຮັບຕອງຊື່ ອອກຈາກຂັ້ນຕອນການແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ການນຳໃຊ້ແບບຟອມ ໃບຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດໃໝ່ ສະບັບ ເລກທີ 1067/ຫອຄ. ກທຄວ, ລົງວັນທີ 19 ພຶດສະພາ 2017

18 ໃຫ້ກວດກາຄືນສຳເນົາເອກະສານຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ ທີ່ກົມໄດ້ສົ່ງໃຫ້ແຂວງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ສະບັບເລກທີ 1671/ກທຄວ, ລົງວັນທີ 14 ພະຈິກ 2017

19 ໂຈະຄຳຮ້ອງແຈ້ງຂື້ນທະບຽນວິສາຫະກິດດ້ານການບໍລິການໃຫ້ຄຳປຶກສາຕ່າງໆ ຊົ່ວຄາວ ສະບັບເລກທີ 1964/ຫອຄ. ກທຄວ, ລົງວັນທີ 28 ສິງຫາ 2017

20 ເປີດນຳໃຊ້ເວັບໄຊ້ ແລະ ເບີ WhatsAp ຂອງກົມທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 1247/ຫອຄ.ກທຄວ, ລົງວັນທີ 07 ມິຖຸນາ 2017 

21 ການສ້ອມແປງຄອມພີວເຕີ ແລະ ຕິດຕັ້ງໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງທະບຽນວິສາຫະກິດ ສະບັບເລກທີ 1179/ກທຄວ, ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2017