ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 1 ຫົວໜ່ວຍ ເລກທີ 315 ຈທວ ລົງວັນທີ 18 ຕຸລາ 2022

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 2 ຫົວໜ່ວຍ ເລກທີ 281 ຈທວ ລົງວັນທີ 28 ກັນຍາ 2022

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 03 ຫົວໜ່ວຍ ເລກທີ 163ຈທວ ລົງວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2022

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 01 ຫົວໜ່ວຍ ເລກທີ 127ຈທວ ລົງວັນທີ31 ພຶດສະພາ 2022

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 4 ຫົວໜ່ວຍ, ເລກທີ 93/ຈທວ, ລົງວັນທີ 25 ພຶດສະພາ2022

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 4 ຫົວໜ່ວຍ, ເລກທີ 102/ຈທວ, ລົງວັນທີ 03 ພຶດສະພາ2022

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 6 ຫົວໜ່ວຍ, ເລກທີ 64/ຈທວ, ລົງວັນທີ 22 ມີນາ2022

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 2 ຫົວໜ່ວຍ, ເລກທີ 27/ຈທວ, ລົງວັນທີ 16 ກຸມພາ2022

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 3 ຫົວໜ່ວຍ, ເລກທີ 26/ຈທວ, ລົງວັນທີ 16 ກຸມພາ2022

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 2 ຫົວໜ່ວຍ, ເລກທີ 16/ຈທວ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ2022

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 3 ຫົວໜ່ວຍ, ເລກທີ 15/ຈທວ, ລົງວັນທີ 28 ມັງກອນ2022

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດຈຳນວນ 04 ຫົວໜ່ວຍ ຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ສະບັບເລກທີ 312/ຈທວ, ລົງວັນທີ 23 ພະຈິກ2021

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 05 ຫົວໜ່ວຍ ຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ສະບັບເລກທີ 290/ຈທວ, ລົງວັນທີ 16/11/2021

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 18 ຫົວໜ່ວຍ ຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ສະບັບເລກທີ 234/ຈທວ, ລົງວັນທີ 13/10/2021

ຍົກເລີກແຈ້ງໂຈະການເຄືອນໄຫວທຸລະກິດຊົ່ວຄາວຂອງວິສາຫະກິດ ຈຳນວນ 10 ຫົວໜ່ວຍ ຕາມໜັງສືສະເໜີຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ກະຊວງການເງິນ, ສະບັບເລກທີ 233/ຈທວ, ລົງວັນທີ 13/10/2021