ແບບຟອມແຈ້ງຂຶ້ນທະບຽນວິສາຫະກິດ

Sole Proprietorship Application Form_English translation version_

Sole Limited Company Application Form_English translation version

Ordinary Partnership Application Form_English translation version

Limited Partnership Application Form_English translation version

Limited Company Application Form_English translation version

Public Company Application Form_English translation version

ສະຫະກອນ

ແບບຟອມຄຳຮ້ອງຂໍທະບຽນໃໝ່ (ທະບຽນເສຍ)  

ໃບຄຳຮ້ອງສະເໜີຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ

ໜັງສືແນະນໍາໃຫ້ວິສາຫະກິດໃນກິດຈະການທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດ

ຄໍາຮ້ອງລົງຂໍລົງທະບຽນສາຂາຂອງວິສາຫະກິດ(ນິຕິບຸກຄົນ)ພາຍໃນປະເທດ

ຄໍາຮ້ອງຂໍປ່ຽນແປງເນື້ອໃນ

ໜັງສືຮັບຮອງ ການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນທະບຽນວິສາຫະກິດ

ສາຂານິຕິບຸກຄົນຕ່າງປະເທດ

ໃບແຈ້ງລາຍການສະເໜີປະກອບທຸລະກິດ

ໃບຢັ້ງຢືນການລົງທະບຽນຮ້ານຈຳໜ່າຍ

ໃບສະເໜີແຈ້ງລົງທະບຽນສ້າງຕັ້ງຮ້ານຈຳໜ່າຍ

ໃບສະເໜີຂໍຂໍ້ມູນວິສາຫະກິດ