ຮູບເວັບຂໍອະນຸຍາດ

ແຈ້ງກ່ຽວກັບການປ່ຽນແປງເນື້ອໃນ ແລະ ການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ

 • ແຈ້ງການຫຼຸດທຶນຈົດທະບຽນວິສາຫະກິດຂອງບໍລິສັດ
 • ແຈ້ງການຄວບວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ບໍລິສັດ
 • ແຈ້ງການແຍກວິສາຫະກິດຮຸ້ນສ່ວນ ຫຼື ບໍລິສັດ
 • ແຈ້ງການດຳເນີນການຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ ແລະ ການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້້ຊຳລະສະສາງ
 • ແຈ້ງການສິ້ນສຸດການແບ່ງປັນຊັບສິນ ແລະ ການຊຳລະສະສາງໜີ້ສິນ

  + 856 021 412011
  + 856 021 453865


 + 856 2055616270

 + 856 2058589001

           + 856 2054566669

ມື້ນີ້ມື້ນີ້79
ມື້ວານນີ້ມື້ວານນີ້763
ອາທິດນີ້ອາທິດນີ້3291
ເດືອນ​ນີ້ເດືອນ​ນີ້12013
ທັງໝົດທັງໝົດ581408
 • 10
 • 07
 • 04
 • 03
 • 13
 • 15
 • 08
 • 18
 • 05
 • 06

 ກອງປະຊຸມວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ວຽກງານອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ 01

ກອງປະຊຸມວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ວຽກງານອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ 02

ກອງປະຊຸມວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ວຽກງານອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ 05

ກອງປະຊຸມວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ວຽກງານອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ 07

ກອງປະຊຸມວຽກງານທະບຽນວິສາຫະກິດ ແລະ ວຽກງານອອກໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ 04

 

 

ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງດ້ານການຄ້າ ຂອງ ສປປ ລາວ

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າ

ຈົດໝາຍເຫດທາງລັດຖະການ

ກົມສວຍສາອາກອນ

ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນສປປ ລາວ


ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດປັບປຸງໃໝ່